(0472) 56-16-36

м.Черкаси, вул. Хрещатик, 195, оф. 501

Головна / Продукти / Галузеві рішення / Агропромислові підприємства / Селекція у тваринництві. Свинарство

Опис Вартість Підтримка

Галузеве рішення "Селекція в тваринництві. Свинарство" призначено для автоматизації оперативного обліку на підприємствах, що займаються племінним і товарним свинарством. Рішення розроблено з урахуванням застосування рекомендацій і указів Міністерства аграрної політики України в області ведення племінного обліку та формування спеціалізованої звітності.

 
"Селекція в тваринництві. Свинарство" дозволяє автоматизувати основні процеси та функції підприємства галузі:
 
 • Облік поголів’я по головах і масі;
 • Облік тварин по технологічних групах (партіях);
 • Облік показників із репродуктивного циклу (запліднення — опорос — відбирання);
 • Облік кормів і ветеринарних препаратів;
 • Облік племінних показників;
 • Розрахунок таких галузевих показників, як приріст, кількість кормо-днів, збереження тварин, відсоток заплідненості і відсоток виходу на опорос тощо.;
 • Формування звітності з бонітування;
 • Формування спеціалізованої звітності.
Основні функціональні можливості програми:
 
 
Використання рішення дозволяє підприємствам галузі свинарства
Керівникам:
 
 • розташовувати оперативною інформацією по поголів’ю стада й основними галузевими показниками для прийняття управлінських рішень.
 • формувати звітність про виробничу діяльність загалом або по відокремленому підрозділу;
 
Зоотехнікам, селекціонерам:
 
 • в режимі реального часу оцінювати стан поголів’я;
 • ефективно вести селекційну роботу з використанням вбудованого в програму математичного розрахунку експертних оцінок і оперативно вносити необхідні корективи;
 • проводити й отримувати відомості щодо племінної роботи з тваринами в господарстві;
 • відслідковувати життєвий цикл технологічної групи тварин (партії): від моменту народження або постановки на дорощування — до реалізації тварини або її вибуття на м’ясокомбінат;
 • відслідковувати життєвий цикл кожної індивідуальної тварини: від надходження тварини у виробництво, від маточного стада або від постачальника — до реалізації тварини або її вибуття зі стада;
 • отримувати інформацію про виробничий цикл тварин на всіх етапах: запліднення, огляд (узд), опорос, відбирання;
 • відображати всі операції руху стада з реєстрацією кількості голів і маси;
 • відстежувати рух тварин у розрізі груп і ферм, аналізувати причини вибракування й падежу ;
 • аналізувати роботу окремих співробітників і господарства загалом;
 • сприяти досягненню високих параметрів продуктивності тварин;
 • аналізувати інформацію про стан стада за допомогою численних звітів.
 
 
Технологу і фахівцям підрозділів ветеринарії та обліку кормів:
 
 • відображати списання препаратів і кормів за статево-віковими групами й за індивідуальними тваринами, аналізувати дані руху кормів та ветеринарних препаратів.
 • формувати звітність з поїдання кормів, що дозволяє формувати плани придбання кормів.
 • планувати проведення ветеринарних заходів із зазначенням препаратів і доз для проведення заходу.
 • проводити аналіз падежу і проведених ветеринарних заходів.
 • оптимізувати витрати на ветеринарні препарати та ветеринарне обслуговування;
 • скоротити замовлення надлишкових запасів і правильно розподіляти корми;
 
 
Щоденний оперативний облік, забезпечить:
 
 • формування та підготовку первинних документів,
 • управління рухом тварин;
 • управління виробничими запасами і випуском продукції;
 • проведення зоотехнічних заходів;
 • контроль дотримання технології.
Підсистема кількісно-вагового обліку поголів`я
Підсистема кількісно-вагового обліку поголів'я дозволяє реалізувати кількісний і ваговій облік поголів'я в розрізі груп тварин і забезпечує:
 
 • індивідуальний і груповий облік тварин;
 • облік руху тварин;
 • аналіз даних з вибуття тварин;
 • формування регламентованих звітів;
 • аналіз даних про кількість тварин у розрізі груп і ферм.
 
Підсистема обліку репродуктивного циклу
Підсистема обліку репродуктивного циклу реалізує облік і контроль подій виробничого циклу (осіменіння-опорос-відбирання) і забезпечує:
 
 • облік подій виробничого циклу;
 • облік результату непродуктивного осіменіння;
 • контроль коректності даних, що вводяться по виробничому циклу;
 • аналіз вікової структури стада;
 • аналіз продуктивності тварин;
 • формування зводу плодючості тварин;
 • формування карток свиноматок і хряків.
 
Підсистема племінного обліку
Підсистема племінного обліку дозволяє розраховувати племінну цінність тварин на підставі значень показників, одержуваних при відборі, оцінці та реєстрації результатів виробничого циклу, і забезпечує:
 
 • підбір пар і розрахунок коефіцієнта інбридингу;
 • відбір ремонтного молодняку;
 • аналіз успадковання якісних показників;
 • оцінку стада за критеріями;
 • розрахунок показників успадковуваності по свиноматкам і хрякам;
 • бонітування племінного стада.
 
Підсистема ветеринарія і корму
Підсистема ветеринарія і корму дозволяє вести облік по руху і списанню матеріалів і забезпечує:
 
 • списання ветеринарних препаратів не тільки по конкретним технологічним групам і тваринам, але і списання загальної кількості препаратів за статевовіковими групами;
 • списання речовин, які не пов'язані з лікуванням або вакцинуванням;
 • списання кормів за нормативами і / або фактичною витратою;
 • реєстрацію ветеринарних заходів;
 • аналіз залишків на складах;
 • аналіз витрат матеріалів на тварин;
 • планувати проведення ветеринарних заходів і потреби у ветеринарних препаратах.
 
Масштабованість
"Селекція в тваринництві. Свинарство" легко адаптується під різні технології і особливості ведення обліку в господарствах і не має обмежень за масштабами поголів'я.
 
Рішення дозволяє вести облік на кількох фермах окремо з подальшим об'єднанням всієї облікової інформації в одну базу для аналізу роботи організації загалом; надає експертам і спеціалістам з тваринництва потужний інструмент для ефективного ведення обліку, а саме:
 
 • отримання оперативної та достовірної інформації про стан стада;
 • формування регламентних звітів (ПБАСГ-6, ПБАСГ-9, ПБАСГ-11, ПБАСГ-13 і т.д.);
 • формування актуальних даних з розподілу кормів і ветеринарних препаратів;
 • формування інформації про бонітування стада, про значущість показників оцінки тварини;
 • відстеження подій виробничого циклу;
 • інформації про роботу окремих співробітників і господарства загалом;
 • аналізу даних про рух тварин у розрізі груп і ферм, причин вибракування і падежу;
 • планування роботи господарства на основі отриманих даних.
Мобільна прикладна програма
Розроблено модуль інтеграції конфігурації "Селекція в тваринництві. Свинарство" з мобільними прикладними програмами.
 
Використання мобільної прикладної програми має такі переваги:
 
 • дозволяє збільшити ефективність роботи співробітників за рахунок зниження трудових витрат;
 • дозволяє уникнути небажаних помилок у веденні обліку за рахунок введення інформації в базу в момент здійснення операції;
 • дозволяє прискорити роботу персоналу;
 • значно зменшиться ймовірність виникнення помилок через людський фактор - відпадає необхідність повторного введення в систему одних і тих самих даних.
 
Модуль встановлюється на будь-який пристрій з операційною системою Android або iOS, тому даний пристрій можна безпосередньо використовувати в корпусах свинокомплексу для занесення даних співробітниками (оператори, осеменатори, зоотехніки) на місцях.
 
Ця прикладна програма дозволяє:
 
 • Здійснювати віддалене внесення даних з репродуктивного циклу (осіменіння - опорос - відбирання) в основну інформаційну базу:
 • Здійснювати віддалене формування звітів для перегляду наступної інформації:
  • місце розташування тварин та їх стан;
  • дані про виробничі цикли свиноматок;
  • списки тварин на проведення УЗД, списки тварин на опорос і т.п. актуальні дані про свиноматок: групи, до якої вона належить (свиноматка, яка перевіряється, основна свиноматка або ремонтна свинка), поточний стан свиноматки (умовно-супоросна, супоросна, важко-супоросна, підсосна, незапліднена).
Нові можливості в редакції 2.0
 • додано нові показники для обліку репродуктивного циклу (індекс падежу, індекс виходу на опорос, індекс опоросів у свиноматок, поросят на рік);
 • розроблено інструмент налаштування обліку ветеринарних препаратів в розрізі статево-вікових груп;
 • додано можливість зазначення способу списання кормів;
 • вдосконалено механізми розмежування доступу до функціоналу: додані нові ролі "Зоотехнік", "Ветеринар", "Зоотехнік по кормах";
 • додано виробничий календар для позначення номеру тижня запліднення тварин;
 • вдосконалені елементи довідника "Свиноматки" в частині побудови генеалогії;
 • додано можливість визначення виду складу і методу списання матеріалів;
 • розроблено інструменти, що дозволяють вказувати розподіл корму і ветеринарних препаратів на підсосних поросят;
 • додано можливість обліку списання ветеринарних препаратів за статевовіковими групами, а також списання препаратів, не пов'язаних з тваринами (підтримуються способи списання: за нормою, за фактом).
 • можливість ведення норм витрати ветеринарних препаратів та кормів;
 • створено індивідуальну нумерацію гнізд свинокомплексу;
 • додано можливість фіксування падежу поросят до відлучення;
 • розроблено ряд нових звітів: "Звід плодючості", "Аналіз відтворення", "Динаміка поголів'я", "Падіж поросят до відлучення", "Рух по гніздах", "Помилки в кількісно-ваговому облік", "Книга обліку опоросів і приплоду" , "Журнал обліку злучок", "Витрати на ветеринарні препарати";
 • користувальницький інтерфейс доповнено інтерфейсом українською мовою, галузева звітність формується тільки українською мовою;
 • галузеве рішення переведено на керовані форми на платформі "1С:Підприємство 8.3".
 
Програмний продукт є захищеним і містить фрагменти коду, що не можуть бути змінені користувачем, має апаратний захист від несанкціонованого використання. В той же час реалізовано принцип максимальної відкритості коду для забезпечення можливості адаптації продукту до потреб кінцевих користувачів.
Розширення використання поставки програмних продуктів здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на конфігурацію "Селекція в тваринництві. Свинарство" і додаткових ліцензій на платформу.
 
Кількість ліцензій на використання конфігурації і платформи визначається виходячи з потреби в максимальній кількості одночасно працюючих користувачів в програмі.
 
Для роботи у варіанті клієнт-сервер необхідно також придбати ліцензію на використання сервера.
 
Вартість основної поставки:
 
Назва
 
Ціна, грн.
 
Селекція в тваринництві. Свинарство
                                                                          
39 000
 
Вартість додаткових ліцензій на конфігурацію:
 
Назва
 
Ціна, грн.
 
Селекція в тваринництві. Свинарство, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
                                                                          
7 080
 
Селекція в тваринництві. Свинарство, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
 
28 800
 
Селекція в тваринництві. Свинарство, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
 
46 500
 
Селекція в тваринництві. Свинарство, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
 
78 000
 

 

Вартість додаткових ліцензій на платформу:
 
Назва
 
Ціна, грн.
 
Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
                                                                          
3 300
 
Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
 
11 610
 
Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
 
22 290
 
Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
 
42 360
 

 

Вартість ліцензій на сервер:
 
Назва
 
Ціна, грн.
 
Ліцензія на сервер
                                                                          
24 600
 
Ліцензія на сервер (х86-64)
 
42 600
 
Сервер МІНІ на 5 підключень
 
9 000
 
 
 

Підтримка користувачів

 
Обслуговування користувачів програмних продуктів, здійснюється по лінії інформаційно-технологічного супроводу (ІТС).
 
Для отримання сервісних послуг користувачеві необхідно зареєструвати куплений програмний продукт на сайті https://portal.1c.eu/ самостійно, або за допомогою партнера, і оформити договір ІТС.
 
Детальніше про договір ІТС