(0472) 56-16-36

м.Черкаси, вул. Хрещатик, 195, оф. 501

Головна / Продукти / Програмні продукти 1С / Бухгалтерський та податковий облік / Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів

Опис Ліцензії Підтримка Матерiали

 

Для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, а також для підготовки обов'язкової (регламентованої) звітності призначена конфігурація «Бухгалтерія 8».

Ця конфігурація може використовуватися в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову та роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і т. Д. Ведення бухгалтерського та податкового обліку повністю відповідає чинному законодавству України, включаючи нову редакцію Податкового Кодексу Україна.

У тих випадках, коли бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів і т. д., «Бухгалтерія 8» забезпечує рішення всіх поставлених перед нею завдань. В інших випадках дане прикладне рішення можна використовувати виключно для ведення бухгалтерського та податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.

Основні функціональні можливості
План рахунків бухгалтерського обліку, що входить до складу «Бухгалтерії 8», відповідає Наказу Міністерства Фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання» від 30 листопада 1999р. №291.

Відповідно до вимог законодавства по веденню бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних в звітності визначено склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках. Передбачена можливість самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку при необхідності.

Кожна господарська операція відповідно до методики бухгалтерського обліку одночасно відображається як по рахунках бухгалтерського обліку, так і по необхідних розрізах аналітичного обліку, кількісного та валютного обліку. В рамках настройки облікової політики користувачі можуть самостійно управляти методикою обліку.

♦ Нове у веденні обліку
Використовується єдиний план рахунків для ведення бухгалтерського та податкового обліку

Ознака ведення податкового обліку встановлено для рахунків активів, доходів і витрат, які впливають на обчислення бази оподаткування згідно з новими правилами податкового кодексу.

Якщо для рахунку встановлена ​​ознака податкового обліку, відповідні активи, доходи і витрати мають дві вартісні оцінки: за даними бухгалтерського обліку і визнається в податковому обліку. Облік активів, доходів і витрат на рахунках, на яких встановлено ознаку ведення податкового обліку, ведеться в розрізі податкових призначень.

Реалізовані зміни, внесені до П (С) БО 7 і 16 Наказом № 372 від 18.03.2011 р.

Додана налаштування облікової політики організацій «Збільшувати вартість ОЗ у БО на суму поліпшення в порядку, встановленому ПКУ». Залежно від настройки облікової політики, сума поліпшення включається у вартість ОС або в порядку, встановленому п. 146.1.12 ПКУ, або в порядку, встановленому пп. 14-15 П (С) БО 7.

Додана функція налаштування облікової політики організацій «Не розподіляти в БО загальновиробничі витрати в собівартість продукції». Залежно від настройки облікової політики, загальновиробничі витрати або розподіляються в собівартість продукції, або списуються на фінансовий результат.
 
♦ Облік «від документа» і типові операції
Введення документів, відповідних первинних документів бухгалтерського обліку, є основним способом відображення господарських операцій в обліку. Введення окремих проводок також передбачений.
 

Можна використовувати типові операції для групового введення проводок - простий інструмент автоматизації, легко і швидко настроюється користувачем.

♦ Ведення обліку діяльності декількох організацій
За допомогою «Бухгалтерії 8» можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох організацій.

По кожній організації можна вести облік в окремій інформаційній базі. Також є можливість ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох організацій в загальній інформаційній базі.

♦ Облік матеріально-виробничих запасів
Згідно з П (С) БО 9 «Запаси» і методичним вказівкам по його застосуванню реалізовано облік товарів, матеріалів і готової продукції.

При вибутті матеріально-виробничих запасів підтримуються наступні способи їх оцінки:

 • по середній собівартості;
 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО);
 • за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі).

На рахунках обліку матеріально-виробничих запасів для підтримки способів оцінки ФІФО ведеться партійний облік. Незалежно для бухгалтерського та податкового обліку і для кожної організації можуть застосовуватися різні способи оцінки.

♦ Облік торговельних операцій
Автоматизований облік операцій надходження, реалізації, повернень товарів і послуг як для оптової, так і роздрібної торгівлі.

   

Для роздрібної торгівлі можливе оперативне відображення роздрібної реалізації, і облік продажів за результатами інвентаризації. Товари в роздробі можуть враховуватися за покупними або за продажними цінами.

Підтримується облік комісійної торгівлі на стороні комітента, комісіонера, субкомісія.

Автоматизовані операції по обліку поворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями.

♦ Облік банківських і касових операцій
Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових коштів і валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів.

  

Автоматизовані операції по розрахунках з постачальниками, покупцями і підзвітними особами, внесення готівки на розрахунковий рахунок і отримання готівки по грошовому чеку, придбання і продаж іноземної валюти. При відображенні операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.

♦ Облік розрахунків з контрагентами
Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в гривнях та іноземній валюті. Курсові та сумові різниці по кожній операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором у цілому або з вказівкою конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.

♦ Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів
Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до П (С) БО 7 «Основні засоби», П (С) БО 8 «Нематеріальні активи», П (С) БО 9 «Запаси».

Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як: надходження, ухвалення до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.

Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі в експлуатацію і списання з експлуатації.

♦ Облік основного і допоміжного виробництва
Автоматизовано розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. В кінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг.

Для складних технологічних процесів, що припускають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості.

Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їхнього розподілу відповідно до показників нормальної потужності, відповідно до П (С) БО 16 «Витрати».

При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі наступні бази розподілу:

 • обсяг випуску;
 • планова собівартість;
 • оплата праці;
 • матеріальні затрати.

♦ Облік ПДВ
Можливе формування і реєстрація всіх необхідних податкових документів: податкових накладних, додатки до них. Облік цільового використання запасів та необоротних активів ведеться в регістрі бухгалтерії на бухгалтерському плані рахунків у розрізі податкових призначень.

При придбанні запасів, ОС і послуг реалізована можливість пропорційного віднесення сум ПДВ на податковий кредит. У межах господарської діяльності запаси, що мають податкове призначення «пропорції. обл. ПДВ », можуть використовуватися як в оподатковуваних, так і в неоподатковуваних ПДВ операціях.

♦ Облік заробітної плати, кадровий і персоніфікований облік
В «Бухгалтерії 8» ведеться облік руху персоналу, включаючи облік працівників по основному місцю роботи і за сумісництвом, при цьому внутрішнє сумісництво підтримується опционально (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не прийнято). Забезпечується формування типових форм по трудовому законодавству.

Автоматизовані:

нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу, іншим нарахуваннях і утриманнях з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати й перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
депонування;
числення регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна плата працівників організацій;
формування відповідних звітів (по ПДФО, з ЄСВ).
При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві:

 • інвалідів;
 • пенсіонерів;
 • шахтарів;
 • податкових нерезидентів.

♦ Підтримка різних схем оподаткування
В «Бухгалтерії 8» підтримуються наступні схеми оподаткування:

 • податок на прибуток і податок на додану вартість;
 • податок на прибуток без податку на додану вартість;
 • єдиний податок і податок на додану вартість;
 • єдиний податок без податку на додану вартість;
 • єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб.

♦ Облік з податку на прибуток
Для ведення бухгалтерського та податкового обліку (по податку на прибуток) використовується один і той же план рахунків. При веденні бухгалтерського та податкового обліку використовується одна і та ж класифікація активів, доходів і витрат.
Здійснюється роздільна вартісна оцінка активів, доходів і витрат для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування прибутку. Доходи і витрати визнаються в податковому обліку відповідно до розділу 3 Податкового кодексу України.

Податковий облік в конфігурації ведеться в розрізі видів податкової діяльності. Такий підхід дозволяє враховувати доходи і витрати роздільно для видів діяльності, по яких необхідний окремий облік з погляду податку на прибуток.

За даними податкового обліку автоматично формується податкова декларація з податку на прибуток.

Реалізована можливість ведення податкового обліку відповідно до розділу III і Перехідними положеннями Податкового кодексу України. У відповідності зі ст. 135 і 138 ПКУ, доходи і витрати в бухгалтерському та податковому обліку нараховуються в одні й ті ж моменти і одними і тими ж документами. Бухгалтерський і податковий облік ведеться в регістрі бухгалтерії на бухгалтерському плані рахунків.

Доходи і витрати підприємства обліковуються в розрізі статей Декларації з прибутку та додатків до неї. Статті податкового обліку зазначаються: для класифікації доходів - у довіднику «Статті доходів»; для класифікації витрат - в довідниках «Статті витрат», «Статті неопераційних витрат». Додано субконто "Статті витрат" для рахунків 901 - 904.

Ведеться облік податкової собівартості запасів. Податкова собівартість не визначається при придбанні запасів у постачальників, придбання у яких не дає права на нарахування витрат, наприклад, у фізосіб-платників Єдиного податку, а також при придбанні запасів для використання в негосподарській діяльності. Калькулюється податкова собівартість готової продукції.

Загальновиробничі витрати в податкову собівартість продукції не включаються. Ведеться пооб'єктний податковий облік всіх ОС і НМА. Амортизація ОЗ та НМА нараховується паралельно в бухгалтерському та податковому обліку.

♦ Спрощена система оподаткування
«1С: Бухгалтерії 8 для України» дозволяє реєструвати господарські операції, що стосуються обліку за спрощеною системою оподаткування, в книзі обліку доходів і витрат по єдиному податку.
Книга обліку доходів і витрат формується автоматично як для юридичних, так і для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.

♦ Завершальні операції місяця
Автоматизовано регламентні операції, виконувані після закінчення місяця, в тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів та інші.

До складу «Бухгалтерії 8» входить набір звітів «Довідки-розрахунки», відображають розрахунки, пов'язані з проведенням регламентних операцій по закриттю місяця: «Розподіл непрямих витрат», «Переоцінка валютних коштів» та інші.

♦ Стандартні бухгалтерські звіти
«Бухгалтерія 8» надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишках, оборотам рахунків і по проводках в самих різних розрізах.
У стандартних бухгалтерських звітах можна проаналізувати дані бухгалтерського і (або) податкового обліку, при оцінці активів, доходів і витрат, а також відмінності між ними. Звіти містять нові можливості угрупування, відбору, сортування інформації. Дані звітів також представляються у вигляді діаграм.

♦ Регламентована звітність
Обов'язкові (регламентовані) звіти включені в «Бухгалтерію 8». Вони призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів.

Регламентована звітність, що подається в податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ДПАУ від 19.08.2005 N 351 (у файли з розширенням XML).
Конфігурація інтегрована з сервісом здачі електронної звітності «1С-Звіт» (СЕО). Сервіс СЕО надає можливість безпосередньо з конфігурації:

 • сформувати регламентовану звітність в різні державні органи;
 • перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи;
 • зашифрувати і підписати електронним цифровим підписом;
 • відправити звіти в контролюючі органи і отримати квитанцію про доставку;
 • зберегти на електронних носіях;
 • отримувати розшифровки показників звітів СЕО в конфігурації.

Користувачі можуть самостійно вибрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або сервіс СЕО.

Тісна інтеграція сервісу СЕО з типовими конфігураціями дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів сервісу СЕО в програмі.

♦ Сервісні можливості
«Монітор бухгалтера» дозволяє оперативно і в зручній формі одержувати дані по залишках на розрахункових рахунках і в касі, про суми дебіторської та кредиторської заборгованості.

«Експрес-перевірка ведення обліку» забезпечує аналіз даних на відповідність закладеної в програмі методології обліку та законодавству, допомагає виявити помилки у веденні обліку, підказує можливі причини виникнення помилок і дає рекомендації щодо їх виправлення.

Передбачені наступні сервісні можливості в «Бухгалтерія 8»:

 • повнотекстовий пошук даних - пошук довільного тексту по всіх об'єктах конфігурації (документам, довідникам і т.д.);
 • завантаження курсу валют з Інтернету;
 • вбудований поштовий клієнт;
 • підготовка листа у відділ технічної підтримки;
 • автоматична перевірка і установка оновлень «Бухгалтерії 8» через Інтернет.

Умови придбання:
Для придбання програми Вам потрібно зателефонувати за номером тел .: (0472) 56-16-36 або 067-472-16-05 та залишити заявку! Поточні ціни можна дізнатися передзвонивши у відділ продажів або завантажити діючий прайс-лист.

Особливості ліцензування

Використання програми на двох і більше робочих місцях можливо за наявності відповідної кількості клієнтських ліцензій. Для роботи програми у варіанті «клієнт-сервер» необхідна ліцензія на сервер.

Вартість основної поставки:

Бухгалтерія 8

6 690 грн. 

Бухгалтерія 8. Комплект на 5 користувачів

12 900 грн.

Вартість додаткових ліцензій

Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

3 300 грн. 

Клієнтська ліцензія на 5 робочіх місць

11 610 грн. 

Клієнтська ліцензія на 10 робочіх місць

22 290 грн. 

Клієнтська ліцензія на 20 робочіх місць

42 360 грн. 

Клієнтська ліцензія на 50 робочіх місць

100 500 грн. 

Клієнтська ліцензія на 100 робочіх місць

183 600 грн. 

Клієнтська ліцензія на 300 робочіх місць

546 000 грн. 

Клієнтська ліцензія на 500 робочіх місць

906 000 грн. 

Ліцензія на сервер 8.3

24 600 грн.

Ліцензія на сервер 8.3 (х86-64)

42 600грн.

Сервер МІНІ на 5 підключень 8.3

9 000 грн.

Підтримка користувачів

Обслуговування користувачів програмних продуктів версії ПРОФ, здійснюється по лінії інформаційно-технологічного супроводу (ІТС). Для отримання сервісних послуг користувачеві необхідно зареєструвати куплений програмний продукт на сайті https://portal.1c.eu/ самостійно, або за допомогою партнера, і оформити безкоштовну квартальну підтримку у партнера який продав Вам ліцензію по купону, що входить в комплект поставки програмного продукту.

Підписка на ІТС включає сервісне обслуговування:

 • послуги лінії консультацій по телефону та електронною поштою;
 • отримання оновлення конфігурацій і платформи, а також іншої корисної інформації на сайті підтримки користувачів https://portal.1c.eu;
 • доступ до сайту ІТС Україна, що містить методичні матеріали по налаштуванню і експлуатації системи, різноманітні консультації (онлайн сервіс http://its.1c.ua).
 • По закінченні періоду безкоштовного сервісного обслуговування для продовження отримання перерахованих послуг, а також послуг партнерів по супроводу даного продукту, необхідно оформити платну підписку на ІТС.

 

Переваги «Бухгалтерії 8» у порівнянні з «Бухгалтерією 7.7»

 • У єдиній інформаційній базі реалізована можливість ведення обліку декількох організацій. Перевагою є можливість використання загальних списків товарів, статей витрат, контрагентів і т.д. При цьому кожна організація може вести облік по загальній або спрощеній системі оподаткування в рамках однієї і тієї ж інформаційної бази.
 • Партійний облік, що з'явився в «Бухгалтерії 8», розширює область застосування типового рішення. Стає можливим застосування способів оцінки матеріально-виробничих запасів ФІФО і ЛІФО, крім оцінки за середньої собівартості, незалежно для бухгалтерського і податкового обліку і для кожної організації.
 • Реалізовано кількісний і кількісно-сумовий аналітичний облік по складах.
 • У роздрібній торгівлі реалізована можливість обліку товарів за продажними цінами.
 • Підтримується ведення обліку для суб'єктів підприємницької діяльності, які застосовують спрощену систему оподаткування в «Бухгалтерії 8».
 • У новій версії «Бухгалтерії 8» розширені можливості налаштування типових операцій - засоби групового введення часто використовуваних бухгалтерських проводок. Цей простий, але ефективний інструмент автоматизації тепер може легко і швидко налаштовуватися користувачем.
 • Сервісні можливості "Підприємства 8" - доступні навіть для невеликих організацій завдяки сучасному ергономічному інтерфейсу «Бухгалтерії 8».

 

При покупці «1С:Бухгалтерії 8»:

 • 3 місяці інформаційно-технологічного обслуговування - безкоштовно, включаючи сервіс здачі електронної звітності на одне підприємство;
 • 3 години роботи фахівця.